Endring i betalingssatsane frå 1.august

Makspris Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. (Udir.no)

ENDRING I BETALINGSSATSANE AUGUST 2022

 

ENDRING I BETALINGSSATSANE

 

Stortinget har vedteke at det skal innførast nye maksimalprisar for barn i barnehage

frå 01.08.2022

Stranda kommune har gjort vedtak i kommunestyret om å følgje dei nye satsane.

Tusenfryd barnehage fyljer dei kommunale satsane.

 

 

Betalingssats frå: 01.08.22

Plasstype

100% (5 dagar)

Kr. 3050.-

80% (4 dagar)

Kr. 2590.-

60% (3 dagar)

Kr. 2045.-

 

 

Det er 11 betalingsmånader i eit barnehageår. (Juli er betalingsfri)

Søskenmoderasjon:

30% reduksjon på barn nr.2 i barnehage

50% reduksjon frå barn nr. 3 i barnehage

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling.

Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent  av den samla inntekta til familien eller hushaldninga (inntekt lavere enn 607 750.- frå 01.01.22), skal familien etter søknad til Stranda kommune ha ein redusert pris. Ein kan sende søknad via Stranda kommune si nettside.

 

Gratis kjernetid (20 t/v) for 2, 3, 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bor i hushaldningar med lav inntekt. Desse har etter søknad rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen per veke. Inntektsgrensa er frå 01.08.22 på kr. 598 825.-

 

Ordninga gjeld både private og kommunale barnehagar. Kommunen har ansvaret.

 

Matpengar kjem i tillegg til foreldrebetalinga. Satsen blir årleg indeksjustert i august:

 

Pris pr. mnd. frå 1.aug.2022

 

Kr. 446.-

 

Matpengar skal dekke alle utgifter til mat, drikke, bursdagsfeiringar, festar med meir. Pr. i dag dekker ikkje matpengane lønn til kjøkkenassistent, sjølv om dette er ei stilling som kjem i tillegg til lovpålagt ordinær bemanning. Vi i Tusenfryd tenker at denne ekstra ressursen er viktig for kvaliteten på matserveringa, og ei avlastning for avdelingane slik at pedagogisk personalet får meir tid til arbeid med barna. Luksusen med å ha eigen kjøkkenassistent er difor noko vi vel å dekke gjennom driftsbudsjettet så lenge vi har økonomi til det.