TUSENFRYD BARNEHAGE SIN ÅRSPLAN FOR 2022-2023

Her kan du lese Tusenfryd barnehage SA sin årsplan for barnehageåret 2022-2023. I tillegg blir det utgitt halvårsplanen og periodeplaner tilpasset den enkelte avdeling. I årsplan og halvårsplan får du informasjon om barnehagen sitt pedagogiske arbeid. Du får også informasjon om f.eks. rutiner ved ferieavvikling, oversikt over plandager og ulike fridager.

Her kan du laste ned/ lese:

Årsplan Tusenfryd barnehage 2022-2023

 

Årsplan

Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

Styreren skal lede prosessen med å utarbeide årsplanen. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring. Her må også progresjon tydeliggjøres. Det skal synliggjøres hvordan barns og foreldres medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet og hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid. Det skal også fremkomme hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen. (Udir)